مجمع کمیته سازندگان تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر انجمن ساتکا
روز چهارشنبه ۱۸ خرداد برگزار می گردد.

از شرکتهای سازنده تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع کمیته سازندگان:
– معرفی کاندیداهای هیات رئیسه کمیته سازندگان و برنامه های آنها
– برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته سازندگان

کاندیداهای هیات رئیسه کمیته سازندگان، لطفا فرم معرفی کاندیدهای هیات رئیسه کمیته را تکمیل و به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

در هر کمیته شرکت های هم‌ صنف حضور داشته و اکثر اقدامات و تصمیم‌گیری های انجمن توسط کمیته های انجمن و اعضای آنها صورت می گیرد.

هیات رئیسه هر کمیته نقش اساسی در پیشبرد اهداف کمیته دارد.

برای تایید حضور خود در جلسه کمیته سازندگان و یا معرفی نماینده جهت حضور،
همچنین دریافت و ‌ارسال فرم‌ کاندیداتوری هیات رئیسه کمیته،
لطفا به شماره دبیرخانه انجمن ۰۹۰۲۱۱۱۲۳۵۸ پیام دهید.

دانلود دعوتنامه حضور در کمیته مجمع سازندگان

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *