کارگروه نیروگاه های تجدید پذیر صنایع

  1. پیگیری افزایش نرخ خرید تضمینی و جابجایی پله های خرید برق برای واحدهای صنعتی
  2. طراحی و تصویب پیشنهادماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
  3. پیگیری موضوع تسهیلات برای نصب سامانه خورشیدی در واحدهای صنعتی
  4. ارائه پیشنهادات 10 گانه به شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران – کرمان – اصفهان – فارس – یزد
  5. پیگیری امکان عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه های خورشیدی در شهرکهای صنعتی
  6. پیگیری مشوق های زیست محیطی
  7. اطلاع رسانی و ترویج استفاده از انرژی خورشیدی برای واحدهای صنعتی