کارگروه فنی

  1. دستورالعمل فنی نصب سامانه های خورشیدی فتوولتائیک
  2. تعمیرات و نگهداری از نیروگاه های تجدیدپذیر
  3. بالا بردن سطح کیفی شرکتهای مهندسی و پیمانکار خورشیدی (تجدیدپذیر)
  4. ارزیابی پیمانکاران
  5. وندور لیست تجهیزات
  6. قراردادهای تیپ
  7. موارد مرتبط با بیمه نیروگاه های تجدیدپذیر