1. بررسی تعرفه های برق مشترکین خانگی و امکان اقتصادی شدن سامانه های خورشیدی بصورت خودتامین
  2. بررسی مدل سرمایه گذاری مشارکتی/اجاره ای و ارائه پیشنهادات به ساتبا
  3. پیگیری اجرایی شدن مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین 20% از برق مصرفی از طریق انرژی های تجدیدپذیر
  4. بررسی مصوبه شورای شهر اصفهان برای خانه های گروه ج و د (الزام ساختمانها)
  5. بررسی مصوبه شورای شهر شیراز با نام بام انرژی
  6. بررسی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان