پلتفرم همرسانی ساتکا

همرسانی صنایع و شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

یکی از اهداف انجمن، دریافت نیازهای صنایع در خصوص تامین برق از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر و همرسانی با شرکتهای توانمند و فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می باشد…

صنایع محترم می توانند فرم مشخصات برق خود را تکمیل و جهت معرفی به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و انجام همرسانی برای احداث نیروگاه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

[email protected]

فرم دریافت اطلاعات صنایع کوچک و متوسط (داخل شهرک‌های صنعتی)

فرم دریافت اطلاعات صنایع بزرگ (با دیماند بیشتر از 1 مگاوات)

تلفن بخش پاسخ‌گویی به صنایع کوچک در انجمن ساتکا: 09038096270

تلفن بخش پاسخ‌گویی به صنایع  بزرگ در انجمن ساتکا: 09334515471