یکی از محل های مناسب برای نصب نیروگاه های خورشیدی، سقف صنایع است.

درباره احداث نیروگاه خورشیدی در محل صنایع، نکات زیر قابل توجه است:

  • وقتی یک نیروگاه خورشیدی روی سقف یک کارخانه نصب می شود، برق تولیدی با یک کنتور مجزا به شبکه تزریق می شود.
  • برق مصرفی کارخانه کماکان از طریق کنتور مصرفی تامین می شود.
  • وزارت نیرو (شرکت های توزیع برق) برق خورشیدی تولید شده را بر اساس یک قرارداد خرید تضمینی 20 ساله از نیروگاه خریداری می کنند.
  • نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی برای سایز 0 تا 20 کیلووات برابر 1456 تومان بازای هر کیلووات ساعت و برای سایز 20 تا 100 کیلووات برابر 1274 تومان بازای هر کیلووات ساعت است.
  • نصب نیروگاه خورشیدی روی سقف کارخانه، در حقیقت  استفاده از فضای بلا استفاده است.
  • نصب نیروگاه خوشیدی در حقیقت راه اندازی خط تولید برق در کنار خط تولید اصلی کارخانه است، که بدون نیاز به ماده اولیه و تنها با استفاده از نور خورشید، کار می کند و درامد تولید می کند.
  • نیروگاه های خورشیدی نیاز به تعمیر و نگهداری بسیار کم دارند.
  • نیروگاه های خورشیدی در محل صنایع از انشعاب موجود در کارخانه استفاده می کنند.

اطلاعات تماس بخش صنایع انجمن ساتکا:

09038096270

09335807471

09334515471

جهت دریافت فایل پرسش . پاسخ و روی لینک زیر کلیک کنید: