فرم دریافت اطلاعات برق صنایع

جهت مشاوره احداث نیروگاه تجدیدپذیر

فرم دریافت اطلاعات صنایع کوچک و متوسط (داخل شهرکهای صنعتی)

فرم دریافت اطلاعات صنایع بزرگ (با دیماند بیشتر از 1 مگاوات)

لطفا فرم متناسب با واحد صنعتی خود را تکمیل و جهت دریافت مشاوره برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

[email protected]

تلفن بخش پاسخگویی به صنایع در انجمن ساتکا: 09038096270