انجمن ساتکا یکسری سمینار برای صنایع برگزار می نماید.

این سمینارها با عنوان Indust – Solar شناخته می شوند.

سمینار نیروگاه های تجدیدپذیر برای صنایع استان خراسان رضوی

Indust – Solar Khorasan

برگزار شده در 4 تیر 1402

دومین همایش نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع کشور

Indust – Solar Iran

برگزار شده در 26 تیر 1402

هتل پارسیان اوین تهران

سمینار  نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع استان اصفهان

Indust – Solar Isfahan

برگزار شده در 10 مرداد 1402

سمینار نیروگاه های تجدیدپذیر در استان کرمان

Indust – Solar Kerman

سمینار اینداست سولار استان کرمان روز شنبه 28 مرداد در اتاق بازرگانی کرمان برگزار می شود.

Click here to add your own text