نتایج ارزیابی‌های انجام شده در انجمن ساتکا

انجمن ساتکا بر اساس دستورالعمل‌های ارزیابی کیفی عمومی تدوین شده در شورای ارزیابی، اقدام به ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری و مشاوره می‌نماید.

پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک بزرگ مقیاس (مگاواتی)

ردیف نام شرکت
1 رهیافت‌های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان)
2 کرمان نماد نیرو
3 نام آوران توسعه صنعت پارسیان
4 نیرو پارس یزد

مشاوران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک

ردیف نام شرکت
1 مشاور شیراز انرژی (مشیران)

پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس (انشعابی)

ردیف نام شرکت گواهینامه ارزیابی
1 ایده آل طرح آویژه 1402/012/004

اعتبار: 1403/06/26

2 پارت صنعت مهر گستر توس
3 سامانه‌های برق آسای پاوان 1402/012/005

اعتبار: 1403/06/26

4 سولار گستر البرز
5 سیستم‌های نوین انرژی معراج 1402/012/010

اعتبار: 1403/06/26

6 شیدتاب 1402/012/002

اعتبار: 1403/06/26

7 صنایع پیشرفته هوا خورشید 1402/012/001

اعتبار: 1403/06/26

8 صنایع تولید انرژی پاک آتیه 1402/012/008

اعتبار: 1403/06/26

9 فرا انرژی سبز آذرخش 1402/012/009

اعتبار: 1403/06/26

10 محب نیرو جنوب 1402/012/011

اعتبار: 1403/06/26

11 مهد انرژی هور ایرانیان
12 نیرو پارس یزد 1402/012/012

اعتبار: 1403/06/26

13 هانا انرژی ایرانیان 1402/012/006

اعتبار: 1403/06/26

14 تعاونی خدمات انرژی بهینه سازان صدرا 1402/012/007

اعتبار: 1403/06/26