کارگروه ماینر و تجدید پذیر

  1. بررسی انواع ماینرها و شناسایی بازار
  2. تهیه مدل اقتصادی ترکیب ماینر و تجدیدپذیر
  3. بررسی روشهای ترکیب ماینر و انرژی های تجدیدپذیر
  4. بررسی مصوبات/ دستورالعمل های مربوط به تامین برق ماینرها، تهیه پیشنهادات اصلاحی