کار گروه آموزش

  1. نیازسنجی دوره های آموزشی
  2. همکاری با سازمانهای مختلف آموزشی نظیر سازمان فنی و حرفه ای
  3. برگزاری سمینارهای تخصصی
  4. برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شرکتها