انجمن ساتکا جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند دریافت گواهی شرکت در دوره‌های آموزش ایمنی (که یکی از الزامات دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس است)، اقدام به همکاری با یکی از مراجع مورد تائید وزارت کار نموده است تا شرکت‌های پیمانکار عضو در صورت تمایل از طریق انجمن در دوره‌های مربوطه که به صورت آنلاین برگزار می‌گردند شرکت نمایند.

اطلاعات کلی درباره دوره‌های آموزش ایمنی

طبق دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس، داشتن گواهی دوره آموزش ایمنی از مراجع مورد تائید وزارت کار، برای حداقل یک نفر از پرسنل فنی و کارگاهی شرکت‌های پیمانکار الزامی است.

همچنین درصورت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار می‌توانند به صورت نامحدود در حوزه نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک مقیاس فعالیت نمایند.

بنابراین شرکت‌ها می‌توانند یکی از موارد زیر را انتخاب نمایند:

  • جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی: یک نفر از اعضای هیات مدیره در دوره کارفرمایی و کلیه پرسنل طبق لیست بیمه (به جز پرسنل اداری/دفتر مرکزی[1]) در دوره کارگری شرکت نمایند.
  • جهت دریافت مدرک دوره اموزش ایمنی براساس الزام دستورالعمل ارزیابی: یک نفر از پرسنل فنی (بیمه شده طبق لیست بیمه) در دوره کارگری شرکت نماید.

نوع دوره

شامل چه افرادی میشود؟

نحوه برگزاری

تعداد مرتبه تکرار دوره در ماه

آزمون

میزان ساعت

هزینه

مدت دریافت مدرک دوره

کارفرمایی

یک نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل آنلاین یکبار آنلاین
7 روز پس از اتمام دوره
20 ساعت (3روزه) 260 هزار تومان طی 8 روز

کارگری

کلیه پرسنل طبق لیست بیمه آنلاین در حدود 10 بار آنلاین
7 روز پس از اتمام دوره
8 ساعت
(1روزه)
105 هزار توامان طی 8 روز

[1]  به عنوان مثال پرسنل اداری، منابع انسانی، حسابداری، مسئول دفتر و خدماتی نیازی به شرکت در دوره‌های آموزش ایمنی ندارند. اما اگر پرسنل فنی و پروژه نظیر مدیر پروژه در لیست بیمه دفتر مرکزی هم قید شده باشند باید دوره ایمنی را بگذرانند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *