جلسه استانی انجمن ساتکا در استان خراسان رضوی
روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مشهد برگزار شد.
در این جلسه که با حضور شرکتهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و نمایندگان ارگانها برگزار شد، موضوعات زیر مطرح شد:
– نرخهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
-علل توقف پروژه های حمایتی و راهکارها
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در:
– صنایع کوچک و متوسط
– صنایع بزرگ
– ادارات دولتی
همچنین مقرر شد کمیته استانی انجمن در استان خراسان رضوی مجددا فعال شده، دبیر تمام وقت برای آن استخدام شود، تا کارهای استان خراسان رضوی با پیگیری دبیر و شرکتهای استان به نحو احسن پیگیری، انجام و موجب توسعه بازار برای شرکتهای استان شود.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *