بخش آموزش انجمن ساتکا برگزار می‌کند

کارگاه تخصصی دو روزه انرژی خورشیدی برای صنعت سیمان

زمان: دوشنبه و سه شنبه 17و18 اردیبهشت 1403. ساعت 08:30 الی 17

مکان: مرکز خدمات انجمن ساتکا در تهران

شماره ثبت نام: 09038096270