جایزه ملی نیروگاه های خورشیدی حمایتی

اولین همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی
مورخ 16 آبان 1401 – انجمن ساتکا