پنل 2: حقوقی – مالی؛ گزارش و گالری عکس

اولین همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی
مورخ 16 آبان 1401 – انجمن ساتکا