اولین همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی – دوشنبه 16 ابان – تهران، اتاق بازرگانی ایران – انجمن ساتکا