فراخوان مشارکت در تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی انجمن ساتکا