دعوت به مجمع کمیته سازندگان تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

فیلم دعوت به مجمع کمیته سازندگان تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

چهارشنبه ۱۸ خرداد
بصورت حضوری در تهران

برای حضور در مجمع کمیته سازندگان انجمن به شماره دبیرخانه پیام دهید.
09391037796