دعوت به دومین همایش و نمایشگاه جانبی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در صنایع
دوشنبه 26 تیر 1402 – هتل اوین تهران

با حضور صنایع کشور، شرکتهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، مقامات و ارگانهای مربوطه

صفحه وبسایت همایش:

دکتر سید محمد جواد موسوی، نایب رئیس انجمن ساتکا