ششمین مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا برگزار شد

ششمین مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در انجمن ساتکا با حضور بیش از 20نفر از صنایع، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپذیر در دفتر انجمن ساتکا برگزار گردید.

:مرکز خدمات انجمن شامل

اتاق ارائه برای صنایع: ارائه بخش ارزیابی و خدمات انجمن ساتکا

پنجره واحد ارگان‌ها: با حضور نمایندگان ارگان‌ها جهت پاسخ به سوالات و راهنمایی صنایع در رابطه با نیروگاه‌ خورشیدی

نمایشگاه جانبی: این نمایشگاه جهت ارائه خدمات شرکت‌های تجدیدپذیر، مشاوره و راهنمایی صنایع در نظر گرفته شده است

برای ثبت نام وشرکت در نمایشگاه جانبی مرکز خدمات انجمن ساتکا با شماره زیر تماس حاصل نمایید:     099127440337

گزارش تصویری ششمین مرکز خدمات انجمن ساتکا

توضیحات دکتر کریمی، رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا در رابطه با ششمین مرکز خدمات انجمن