همایش نیروگاه های خورشیدی حمایتی، در تاریخ دوشنبه 16 آبان 1401 برگزار می گردد

دبیرخانه انجمن ساتکا