گزارش تصویری جلسه دوم مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

زمان: 20دی ماه