آلبوم تصویری ورودی سالن همایش

 همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع- 26 تیرماه