شرکتهای تجدیدپذیر عضو کارگروه/ طرح

شرکتهای زیر در طرح/ کارگروه بازاریابی شهرکهای صنعتی عضو هستند: